Example Frame
افراد آنلاین : 55 نفر
تعداد بازديد کنندگان: 185526

ماموریت این کارگروه به شرح زیر می باشد:

سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ريزي و تعيين خط مشي هاي فناوری و نوآوری، اقتصادي، بازرگاني و بين المللي در حوزه تجهیزات فرودگاهی و اجرایی نمودن آن در قالب شبکه مگاپارک هوایی ایران

 در جهت تحقق ماموریت مذکور، اهداف کارگروه به شرح زیر می باشد:

·        شناخت دقیق از بخش تجهیزات فرودگاهی و شناسایی محصولات، سامانه ها و زیر سامانه ها و قطعات این حوزه

·        شناخت نهادهای موثر در بخش تجهیزات فرودگاهی و شبکه تامین داخلی و خارجی و درگیر کردن آنها در تدوین و توسعه طرح های کار گروه

·        تدوین نقشه راه 1414 در بخش تجهیزات فرودگاهی

·        تدوین طرح ها و پروژه های مشترک و مدیریت و نظارت بر آنها

·        شبکه سازی نهادهای نوآوری بخشی در اجرایی شدن طرح ها و پروژه های تدوین شده در راستای تحقق مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی

·        توسعه شبکه سازی مگاپارک هوایی ایران از طریق مشارکت های بین المللی با پارک های علم و فناوری و شرکت های بزرگ خارجی در حوزه های هوایی و هوانوردی

·        شناسایی و استفاده بهینه از توانمندی های کشور در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات فرودگاهی

·        طراحی و اجرای شبکه تامین کنندگان داخلی

·        توسعه توانمندی بهسازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات فرودگاهی

·        طراحی و اجرای فرایند انتقال تکنولوژی مناسب در حوزه تجهیزات فرودگاهی

·        بومی سازی دانش تجهیزات فرودگاهی در کشور

·        اتصال بهینه شرکت های دانش بنیان با صنعت هوایی و ایجاد ارتباط متقابل و موثر

·        شناسایی و استفاده بهینه از شبکه تامین خارجی

·        شناسایی و جذب سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های موجود و نوآوری تامین مالی